Obchodní podmínky

   

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webu Diecast.cz provozovaném společností Miramis, s. r. o. od 1. ledna 2017.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele webu, tedy společnosti Miramis, s. r. o., se sídlem Zenklova 1545/39, 180 00 Praha 8, IČ:27380262, DIČ: CZ27380262, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 3472, prodávajících soukromých fyzických osob a kupujících.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli kupující, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Pojmy

Provozovatelem webu Diecast.cz je společnost Miramis, s. r. o. (dále Miramis), se sídlem Zenklova 1545/39, 180 00 Praha 8, IČ:27380262, DIČ: CZ27380262, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 3472. Miramis, s. r. o. je právnická osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Web Diecast.cz slouží společnosti Miramis jako marketingový a propagační prostředek pro další aktivity, zejména pro propagaci jeho další obchodní činnosti. V rámci této propagace poskytuje Miramis tento web na základě vzájemné smlouvy soukromé fyzické osobě bezplatně pro rozprodej jejich soukromé sbírky.

Prodávajícím na webu Diecast.cz je soukromá fyzická osoba, které rozprodává svou soukromou sbírku. Prodávající nepřeprodává sběratelské artefakty jiných osob a tento rozprodej mu neslouží pro podnikatelskou činnost.

Kupujícím je kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo samostatný výkon svého povolání kupuje pro své soukromé účely  uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na právnické osoby nebo osoby, které jednají oři objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší podle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy.

 

Kupní smlouva

Kupující je povinen se seznámit se s těmito Obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy. Pokud nesouhlasí s Obchodními podmínkami na webu Diecast.cz, nesmí jeho služby užívat. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Je-li kupujícím kupující, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na ikonu „Odeslat objednávku".

Pokud kupující zboží reklamuje, lhůta pro vyřízení reklamací je pozastavena v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím. V případě, že kupující zaplatil už část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávaný předmět při převzetí nemá vady. V době, kdy kupující zboží převzal, zodpovídá prodávající zejména za tyto charakteristiky:

  • prodávaný má vlastnosti, které si strany ujednaly. Pokud takové ujednání nesjednaly, má věc takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu prodávaného předmětu
  • prodávaný předmět slouží účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  • prodávaný předmět odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

Nemá-li prodávaný předmět výše uvedené vlastnosti, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu nebo na opravu prodávaného předmětu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo předmět opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty provozovatele webu info@diecast.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím už při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to už není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co už nemůže být vydáno. Pokud je vrácený zakoupený předmět poškozený jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • dodávka předmětu, který byl upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • úprava provedená na žádost kupujícího
  • dodávka předmětu v uzavřeném obalu, který kupující z obalu vyňal a který není možné bez známek poškození obalu do obalu vrátit.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje provozovatel webu Diecast.cz ani prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku tvoří externí dopravci zásilek (Česká pošta, PPL apod.), kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, nutném pro doručení zboží. Smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující. Prodávajcí si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).

 

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížnosti kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@diecast.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat Českou obchodní inspekci a postupovat podle pravidel mimosoudního řešení sporu.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení platná jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Vznikne-li právní vztah se zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou, řídí se právním řádem České republiky. Spor vzniklý z takového vztahu řeší soudy České republiky, resp. příslušný obvodní soud a městský soud v Praze.